Niedziela 18.02.2018 

 KOMPUTERY      NOTEBOOKI      PODZESPOŁY      OPROGRAMOWANIE      MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
trustmaan@lpt.pl


  

REGULAMIN SIECI Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

DZIAŁ I - Postanowienia Ogólne
DZIAŁ II - Zakres i Warunki Świadczenia Usługi Informatycznej
DZIAŁ III - Uprawnienia i Obowiązki
DZIAŁ IV - Opłaty
DZIAŁ V - Zmiany i Warunki Rozwiązania Umowy
DZIAŁ VI - Postanowienia Końcowe

Zobacz także:
>>> Korzyści jakie wynikają z łącza internetowego
>>> Opis techniczny
>>> Warunki umowy
>>> Cennik usług

 

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin świadczenia usług informatycznych przez firmę TRUSTMAAN INDUSTRIAL zwanej dalej OPERATOREM w zakresie instalacji i eksploatacji sieci komputerowej z dostępem do globalnej sieci INTERNETOWEJ stanowi integralną część umowy o świadczeniu usług w wymienionym zakresie.

 2. Firma TRUSTMAAN INDUSTRIAL Andrzej Kucharzewski została zarejestrowana i otrzymała wpis do ewidencji działalności gospodarczej i Numer Identyfikacji Podatkowej(894-244-40-72) w roku 1998. Firma ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Kozanowskiej 99/7.

 3. Firma prowadzi swoją działalność teleinformatyczną w Polsce w zgodzie z obowiązującym prawem.


Dział II

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI INFORMATYCZNEJ

 1. Usługa informatyczna dostępu do Internetu świadczona jest w oparciu o umowę w formie pisemnej pomiędzy firmą TRUSTMAAN INDUSTRIAL, zwanej dalej „OPERATOREM” a zamawiającym, zwanym dalej „ABONENTEM”.

 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 3. W imieniu OPERATORA umowę zawiera osoba upoważniona ,na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

 4. ABONENT może zawrzeć umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

 5. Umowę mogą zawierać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają tytuł prawny do lokalu ,który upoważnia je do podejmowania decyzji w zakresie wydania zgody na wykonanie instalacji i eksploatację urządzeń w lokalu. ABONENT nie posiadający nie posiadający tytułu prawnego do lokalu zobowiązany jest do dostarczenia OERATOROWI pisemnej zgody na wykonanie tychże prac, przez osoby uprawnione do lokalu.

 6. ABONENT ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych informacji.

 7. ABONENT zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w „cenniku”

 8. Umowa jest zawarta bezterminowo.

 9. Umowa może być rozwiązana przez strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia przez pisemne oświadczenie złożone przez ABONENTA w siedzibie firny lub przekazana listem poleconym.

 10. Umowa może być rozwiązana przez ABONENTA ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie OPERATORA użytkownik nie mógł korzystać z usług w sposób ciągły przez 30 dni.

 11. OPERATOR ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie usługi i rozwiązać umowę z ABONENTEM z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy lub naruszenia regulaminu .

 12. ABONENT I OPERATOR mogą przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony.


Dział III

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 1. OPERATOR zobowiązuje się do wykonania niezbędnej instalacji z należytą starannością w obecności właściciela lokalu lub osoby pełnoletniej przez niego upoważnionej.

 2. OPERATOR zobowiązuje się do wykonania sieci komputerowej w standardzie 10Mbps Ethernet umożliwiającej za pomocą karty sieciowej stały całodobowy dostęp do globalnej sieci INTERNETOWEJ oraz zainstalowania w udostępnionym przez ABONENTA komputerze karty sieciowej PCI.

 3. OPERATOR zobowiązuje się do stałej kontroli technicznej wszelkich urządzeń zamontowanych przez niego zapewniających dostęp do Internetu oraz do zapewnienia możliwie najlepszej ochrony przed próbami ingerencji osób trzecich w sieci wewnętrznej w granicach możliwości technicznych.

 4. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści przekazywane podczas użytkowania sieci przez użytkownika.

 5. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci internetowej spowodowane siłą wyższą (Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej strony ,która dana strona nie mogła zapobiec) oraz powstałe po stronie Firmy zapewniającej OPERATOROWI dostęp do sieci internetowej, jak też na skutek przerw w dostawie energii elektrycznej lub działania osób trzecich.

 6. OPERATOR zobowiązuje się do zawiadomienia o planowanych przerwach w usłudze na przynajmniej 24 godziny przed planowaną przerwą .Zawiadomienie nastąpi za pomocą poczty elektronicznej.

 7. STRONA podlegająca działaniu siły wyższej lub innych czynników powodujących przerwy w świadczeniu usługi zawiadomi drugą stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu przerw w świadczeniu usługi.

 8. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas korzystania z usługi przez użytkownika.

 9. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera ABONENTA podłączonego do sieci przed integracją osób trzecich oraz następstwa przerw w świadczonej usłudze w trakcie występowania okna serwisowego (w godzinach nocnych przez około 15 minut 3-4 razy w miesiącu).

 10. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawcze za przerwy w świadczeniu usługi.

 11. OPERATOR ma prawo do odłączenia czasowego ABONENTA z sieci, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o nie przestrzeganie regulaminu przez użytkownika lub korzystania z sieci wbrew panującym ogólnie zasadom .

 12. ABONENT z chwilą podpisania umowy wyraża zgodę na przyłączenie go do sieci komputerowej i wykonanie niezbędnych prac montażowych związanych z wykonaniem przyłącza w lokalu i montażu odpowiedniego wyposażenia.

 13. ABONENT jest zobowiązany do przygotowania miejsca w lokalu umożliwiającego sprawne i nie powodujące szkód zainstalowanie gniazdka i ułożenia kabla .

 14. ABONENT ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu i umowy.

 15. ABONENT zobowiązany jest :
  A. Korzystać z udostępnionych mu przez OPERATORA urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji.
  B. Powiadomić OPERATORA o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzeń dostarczonych mu przez OPERATORA.
  C. Nie dokonywać samodzielnych napraw i modernizacji udostępnionych mu urządzeń.
  D. Do nie ingerowania w system i nie działania na szkodę OPERATORA i innych użytkowników ,a w szczególności świadomego rozsyłania programów mogących wpłynąć na stabilną pracę systemu lub prób ingerowania w zasoby innych użytkowników sieci, oraz nie obciążania sieci wiadomościami do nie istniejących użytkowników.
  E. Do użytkowania jednego komputera klasy PC podłączonego do sieci .Podłączenie każdego następnego urządzenia do sieci wymaga pisemnej zgody OPERATORA i podpisania aneksu do umowy.
  F. Zapłacenia jednorazowej opłaty instalacyjnej oraz do opłacania abonamentu miesięcznego w kwocie i terminie oznaczonym w cenniku.


Dział IV

OPŁATY

 1. Wysokość opłat za usługi określa Cennik oraz inne doręczone Abonentowi cenniki i taryfy związane z usługą.

 2. Abonent zobowiązany regularnie uiszczać należności z tytułu abonamentu do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu , którego dotyczy okres rozliczeniowy.

 3. Abonent ma prawo do obniżenia wysokości opłaty miesięcznej w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień awarii, jeżeli przerwa w świadczeniu usługi trwała dłużej niż 24godziny od chwili zawiadomienia Operatora i nie wynikała z winy Abonenta.

 4. Jeżeli usługa świadczona przez Operatora na podstawie umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego , wówczas opłata będzie naliczona przez w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi.

 5. Abonent zobowiązany jest do wniesienia w ciągu 3 dni od przyłączenia do sieci komputerowej opłaty instalacyjnej według cennika i zgodnie z wcześniej podpisaną umową.

 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w siedzibie firmy, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.

 7. Za uiszczenie opłat z opóźnieniem operator pobiera ustawowe odsetki. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazana na oddzielnych notach odsetkowych.

 8. Wszelki zmiany w cenniku ,a także w regulaminie wymagają formy pisemnej i zawiadomienia Abonenta przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem .Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od dostarczenia mu nowego wzorca cennika lub regulaminu uznaję się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków umowy.

 9. Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych raz na pół roku w przypadku zmian kosztów stałych , podatków, inflacji, opłat koncesyjnych, opłat licencyjnych i opłat wnoszonych z tytułu dostępu do sieci internetowej od firmy świadczącej usługi na rzecz Operatora.


Dział V

ZMIANY I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Wszelkie zmiany w cenniku ,a także w regulaminie wymagają formy pisemnej i zawiadomienia Abonenta przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem .Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od dostarczenia mu nowego wzorca cennika lub regulaminu uznaję się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków umowy.

 2. Obie strony umowy obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy w formie pisemnej.

 3. Operator ma prawo do zawieszenia lub rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Abonent zalega z płatnościami na rzecz Operatora powyżej 30 dni od daty zapłaty za usługi lub gdy w rażący sposób łamie zasady regulaminu lub prawa.

 4. Zgłoszenie przez abonenta reklamacji lub rozwiązanie umowy nie zwalnia Abonenta od obowiązku regulowania płatności wobec Operatora.

 5. Ponowne podłączenie Abonenta może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Operatora i wniesienia opłaty aktywacyjnej podanej w Cenniku.


Dział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2002


  

Aby być na bieżąco wpisz swój e-mail

Zapisz na listę
Usuń z listy