Niedziela 18.02.2018 

 KOMPUTERY      NOTEBOOKI      PODZESPOŁY      OPROGRAMOWANIE      MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
trustmaan@lpt.pl


  

Warunki umowy

§1.

Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług przez firmę Trustmaan Industrial polegające na wykonaniu przyłącza w lokalu we Wrocławiu przy ul. ................................... i przyłączeniu go do sieci komputerowej z jednoczesnym stałym dostępem do globalnej sieci INTERNET.

§2.

 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi „Regulamin świadczenia usług w zakresie o sieci komputerowej” zwany w dalszej części umowy „REGULAMINEM”, oraz cennik świadczonych usług zwany w dalszej części umowy „CENNIKIEM”.

 2. REGULAMIN określa szczegółowe warunki świadczenia usług wymienionych w §1. jako przedmiot niniejszej umowy.

 3. ABONENT oświadcza, iż warunki umowy, w szczególności określone REGULAMINEM były z nim indywidualnie uzgodnione. Ponadto oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z REGULAMINEM i obowiązującym w dniu podpisania umowy CENNIKIEM i zna ich treść.

§3.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Szczegółowe warunki zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy określa REGULAMIN.

§4.


W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową i REGULAMINEM mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy we Wrocławiu.

§5.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Regulamin szt. 1
Cennik szt.1
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na podstawie §37 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.199r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 109, poz. 1245 z późn. zm.) ABONENT upoważnia firmę TRUSTMAAN INDUSTRIAL ul.Kozanowska 99/7 54-152 Wrocław NIP:894-244-40-72 do wystawiania faktur VAT dotyczących usług objętych niniejszą umową bez podpisu ABONENTA.

 2. Dotyczy ochrony danych osobowych ABONENTA. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że z chwilą podpisania umowy Pani/Pana dane osobowe znajdą się w bazie danych OPERATORA i nie będą przetwarzane bez Pani/Pana zgody.
  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wymienionych danych będą one wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych, związanych z promocją różnego rodzaju towarów i usług.

 3. ABONENT wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych: tak/nie

 4. ABONENT wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres bezpłatnych materiałów i publikacji promocyjnych od OPERATORA i firm z nią współpracujących: tak/nie

 5. ABONENT zobowiązuje się do powiadamiania OPERATORA o zmianach dotyczących jego danych osobowych.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do kontrolowania i weryfikacji danych dotyczących Pani/Pana osoby. Z powyższego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać w dni powszednie w godzinach 10:00 do 18:00 w siedzibie firmy.

Zobacz także:
>>> Korzyści jakie wynikają z łącza internetowego
>>> Regulamin
>>> Opis techniczny
>>> Cennik usług


  

Aby być na bieżąco wpisz swój e-mail

Zapisz na listę
Usuń z listy